โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง045 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่มีส่วนผสมของเกลือไคโตแซน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภาพิชญ์ ชอบสุข

  • อภิวัฒน์ สุขงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลิตภัณฑ์

  • ไคโตแซน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการสกัดเกลือไคโตแซนจากเปลืองกุ้งและแกนปลาหมึก นำมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวในปริมาณ 0.1% , 0.5%, 1.0%, 1.5% โดยทดสอบปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่พลจุลินทรีย์ในตัวอย่าง ทำการทดลองการยอมรับกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 คน พบว่าผลิตภัณฑ์ รหัส B ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเกลือไคโตแซนจากเปลืองกุ้งปริมาณ 0.5 % มีผลการยอมรับมากที่สุด คิดเป็น 17 % โดยผลการสำรวจของผลิตภัณฑ์ รหัส B มีผู้เลือกชอบ มากที่สุด คิดเป็น 17% ชอบมาก 33% ชอบปานกลาง 23% ชอบเล็กน้อย 10 % บอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ 7 % ไม่ชอบเล็กน้อย 7 % ไม่ชอบปานกลาง 0 % ไม่ชอบมาก 0% ไม่ชอบมากที่สุด 3 % ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีผลการยอมรับน้อยที่สุด คือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว E ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเกลือไคโตแซนจากแกนปลาหมึกปริมาณ 0.1 % มีค่าการยอมรับน้อยที่สุดคิดเป็น 7% โดยผลการสำรวจของผลิตภัณฑ์ E มีผู้เลือก ชอบมากที่สุด คิดเป็น 0% ชอบมาก 7% ชอบปานกลาง 23% ชอบเล็กน้อย 13 % บอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ 17 % ไม่ชอบเล็กน้อย 23 % ไม่ชอบปานกลาง 7 % ไม่ชอบมาก 3% ไม่ชอบมากที่สุด 7 %