โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษานิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดำรงชีวิตของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพิมล ดีรัศมี

  • พัชรี หมื่นอินกูด

  • อรุณี แป้นมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ค้างคาวแม่ไก่การเจริญเติบโต

  • ระบบนิเวศ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษานิเวศวิทยาเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต พฤติกรรมการดำรงชีวิต ชนิดของอาหาร ปริมาณอาหารที่ค้าวคาวกิน การเจริญเติบโตของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง และเพื่อศึกษาวิธีป้องกันค้างคาวทำลายผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่ทำร้ายค้างคาว