โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องล้างและคัดแยกขนาดผลมะนาว

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการออกแบบเครื่องล้างและคัดแยกขนาดผลมะนาว การทำงานของเครื่องล้าง และคัดแยกขนาดผลมะนาว จากความลาดเอียงของแกนแยกขนาดผลมะนาว ความเร็วของเครื่องล้าง และคัดแยก ชนิดของวัสดุรองพื้นคัดแยกขนาดผลมะนาว โดยทำการศึกษาและทดสอบการทำงานของเครื่องล้างมะนาวจากระดับความชันของเฟืองเดือยหมู พบว่า การล้างและคัดแยกด้วยเครื่องมีเปอร์เซ็นความถูกต้องในการคัดแยกมากที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญชัย บุญมี

  • ฐิติกาญจน์ หนูเสริม

  • อนุชิต สร้อยโสม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะนาวเครื่องคัด

  • เครื่องล้างสิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์