โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเก็บพลังงานความร้อนของสุ่มกกลูกไก่จากเศษวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญณรงค์ วัฒนชัย

  • ณัฐพล อินทร์โชติ

  • รุ่งโรจน์ สืบญาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงานความร้อน

  • สิ่งประดิษฐ์

  • สุ่มกกไก่

  • ไก่การเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเก็บพลังงานความร้อนของสุ่มกกลูกไก่จากเศษวัสดุเหลือใช้ชนิดต่าง ๆ และเพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานความร้อนของสุ่มกกลูกไก่ สำหรับนำไปใช้ในการกกลูกไก่เพื่อให้ลูกไก่มีความแข็งแรงและมีการรอดชีวิตจากการกกมากขึ้น จากการศึกษาพบว่าก้นกระป๋องน้ำอัดลมใช้เพิ่มความร้อนและเก็บพลังงานความร้อนภายในสุ่มกกลูกไห่ได้ดีและค่าอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการกกลูกไห่ ด้วยสุ่มกกลูกไก่จากเศษวัสดุเหลือใช้พบว่า อุณหภูมิ 37 o C เหมาะสำหรับการกกลูกไก่มากที่สุด