โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดหนอนตายหยาก (Stamona collinsae Craib) ต่อสัตว์น้ำบ้างชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรีพล ศรีมงคล

  • ศักดา ผาแก้ว

  • อานนท์ เบ็ญจวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สัตว์น้ำ

  • หนอนตายหยาก สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาผลของสารสกัดหนอนตายหยากต่อสัตว์น้ำบ้างชนิด ผลของสารสกัด (Stamona collinsae Craib ต่อสัตว์น้ำบ้างชนิด เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหนอนตายหยากในการกำจัดแมลงศัตรูธรรมชาติในน้ำจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ มวนวน ลูกน้ำยุงลาย และ ไรแดง ภายในบ่ออุบาลลูกปลาและผลกระทบต่อลูกปลานิลและปลาไน พบว่าสารสกัดหนอนตายหยากที่มีตัวทำละลายเป็นตัว เป็นน้ำ และแอลกอฮอล์สามารถใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูธรรมชาติทั้ง 3 ชนิดข้างต้นได้โดยสารสกัดหนอนตายหยากที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย ส่งผลทำให้ มวนวน ลูกน้ำยุงลาย และไรแดงตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงระดับความเข้มข้นดังนี้ 700มก. /ล 300 มก. /ล 1000 มก./ล ตามลำดับ ส่วนสารสกัดหนอนตายหยากที่มีแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายส่งผลทำให้มวนวน ลูกน้ำยุงลายและไรแดง ตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเข้มข้นเท่ากับ 900, 300 และ 1000 มก./ล ตามลำดับ ส่วนการศึกษาผลกระทบของสารสกัดหนอนตายหยาก ต่อลูกปลานิล และลูกปลาไน พบว่าเมื่อลูกปลานิลและลูกปลาไน อยู่ในความเข้มข้น ที่สารสกัดทำให้แมลงศัตรูตาย 100 เปอร์เซนต์ จะส่งผลกระทบต่อลูกปลาหรือทำให้ลูกปลาตายเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 10 เปอร์เซนต์ ส่วนในการศึกษาอัตราความเป็นพิษของสารสกัดหนอนตายหยากและสารเคมีจำกัดแมลงศัตรูพืชต่อลูกปลานิลและลูกปลาไน พบว่าสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูธรรมชาติส่งผลให้ลูกปลาตายมากกว่าสารสกัดจากพืชสมุนไพรหนอนตายหยากและภายในน้ำที่มีสารเคมีจะส่งกลิ่นเหม็น