โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเหยื่อพิษจากสารสกัดสมุนไพรกำจัดหอยทากดักดานศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนพรรณ ไชยฤทธิ์

  • ธัญญาณี มณีรัตน์

  • นภสร ศิริรัตนภิญโญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพรสารสกัด

  • หอยทากดักดานกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเหยื่อพิษจากสารสกัดสมุนไพรบางชนิดในการกำจัดหอยทากดักดานซึ่งเป็นศัตรูพืชสำคัญ ที่ทำให้พืชเกิดความเสียหาย ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ชนิดของสารสกัดจากพืช พบว่ามะละกอสามารถล่อหอยทากดักดานได้มากที่สุด จากนั้นศึกษาสมุนไพรที่ใช้รวมกับชนิดของพืชพบว่ายูคาลิปตัสใช้ได้ผลดีที่สุด จึงได้นำมะละกอมาผสมกับยูคาลิปตัสให้ผลในการกำจัดหอยทากดักดานได้ดีและยังเป็นการลดใช้สารเคมี ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะนำเหยื่อพิษจากสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกในท้องถิ่นจะได้เกิดประโยชน์สูงสุด