โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ภาชนะใส่อาหารจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธิวัฒน์ ฉายกระจ่าง

  • พฤกษ์คเดช ตระกูลนิ่มนวล

  • พิพัฒน์ จันทร์นวล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ

  • ภาชนะ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีส่วนผสม แป้งมันสำปะหลัง น้ำ เส้นใยสัปปะรด และกากอ้อยมีขั้นตอนการทำแบบนี้ นำแป้งมันสำปะหลังผสมกับน้ำ น้ำแป้งมันสำปะหลังที่ผสมกับน้ำมาเคื้ยวให้เป็นกาวนำมาผสมกับเส้นใยสัปปะรดที่เตรียมไว้ปริมาณ ในอัตราส่วน 1: 2 , 1:2 , 2:1 , 3:1 ,4:1 ใบสัปปะรด สามารถนำมาทำภาชนะใส่อาหารได้ โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดคือ 3:1 และเส้นใยธรรมชาติจากกากอ้อยสามารถนำมาทำภาชนะใส่อาหารได้โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดคือ อัตราส่วน 2:1 ภาชนะที่ใส่อาหารประเภททอดที่มีประสิทธิภาพการดูดซับไขมัน , การละลายของตัวประสาน และกลิ่นภาชนะที่ติดกับอาหารที่ดีที่สุดคือ ภาชนะที่ผลิตจากกากอ้อย : แป้งข้าวเจ้า 2 : 1 และ กากอ้อย : แป้งมันสำปะหลัง 2 : 1 ภาชนะที่ใส่อาหารประเภทผัดที่มีประสิทธิภาพการดูดซับไขมัน , การละลายของตัวประสาน และกลื่นภาชนะที่ติดกับอาหารที่ดีที่สุดคือจากกากอ้อย : แป้งข้าวเจ้า 2: 1 และ กากอ้อย : แป้งมันสำปะหลัง 2 : 1 ผลจากการทดสอบเส้นใยธรรมชาติของพืชทั้ง 2 ชนิด พบว่า ภาชนะที่ผลิตจากกากอ้อยโดยมีแป้งข้าวเจ้าทำหน้าที่เป็นตัวประสานและใบสัปปะรดที่มีแป้งมันสำปะหลังทำหน้าที่เป็นตัวประสานมีคุณภาพดีที่สุด