โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษากระดาษจากช่อครามน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.นวรัฐ นิลประภา

  • ด.ช.บุริศร์ กองมะลิ

  • ด.ช.สิริพงษ์ สารทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • ช่อครามน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำกระดาษจากช่อครามน้ำ เพื่อลดปริมาณช่อครามน้ำที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในโรงเรียนซึ่งถูกกำจัดทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ผลการศึกษา พบว่า กระดาษที่ทำจากช่อครามน้ำมีคุณสมบัติไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อถูกน้ำ เหนียว เส้นใยกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ติดไฟช้าลุกไหม้ไม่ทั่วแผ่น มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกระดาษสาที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด และสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เช่น กระดาษห่อของขวัญ กระดาษอเนกประสงค์ ปกสมุดโน้ต ฯลฯ และยังช่วยลดปริมาณวัชพืชในโรงเรียนเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง