โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเปลือกไข่และเปลือกหอยช่วยชะลอการสุกของกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฎฐณิชา นพรัตน์

  • วราภรณ์ วงศ์วรชาติ

  • สุวิชา ต๊ะเปี้ยสืบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยการเก็บรักษา

  • หอยเปลือก

  • แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

  • ไข่เปลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารละลายกับเปลือกไข่และเปลือกหอยที่มีผลต่อการชะลอการสุกของกล้วย และเพื่อศึกษาการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปฎิกิริยาของกรดไฮโดรคลอริกกับแคลเซียมคาร์บอเนต โดยเริ่มต้นจากการหาวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีราคาถูกมาประยุกต์ทำการทดลองเพื่อให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และสิ่งที่นำมาทำการทดลองในครั้งนี้คือ เปลือกไข่ และเปลือกหอย เมื่อนำมาทำปฎิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกแล้วจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา และใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด ซึ่งผลการทดลองพบว่า การใช้เปลือกไข่หรือเปลือกหอยผสมกับกรดไฮโดรคลอริกจะสามารถชะลอการสุกของกล้วยได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้จำหน่ายและผู้บริโภค