โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกลั่นน้ำความชื้นสัมพัทธ์สูงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดาริกา สมมี

  • อภิญญพัฒน์ มัชวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ความชื้น

  • พลังงานแสงอาทิตย์

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องกลั่นน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์เครื่องกลั่นน้ำความชื้นสัมพัทธ์สูงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีการศึกษารูปทรงที่เหมาะสมในการกลั่นน้ำเพื่อให้มีอัราการกลั่นที่สูงที่สุด โดยได้ทำการทดลอง 5 ตอน คือ ตอนที่ 1. ศึกษารูปทรงของเครื่องกลั่น 2. ประดิษฐ์เครื่องกลั่นน้ำต้นแบบ 3. ปรับปรุงเครื่องกลั่นน้ำต้นแบบให้มีประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มมากขึ้น 4. ทำการทดลองเพื่อศึกษาปริมาตรที่เหมาะสมในการกลั่นน้ำ 5. ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องกลั่นน้ำ และผลการทดลองพบว่า รูปทรงที่เหมาะที่สุดคือ ด้านกว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. และมีมุมของกระจกด้านบน 18 องศา เครื่องกลั่นต้นแบบที่ปรับปรุงแล้วสามารถใช้งานได้จริง และปริมาตรที่เหมาะสมในเครื่องที่เหมาะที่สุดคือ 72,00 cm3 และเมื่อทดลองกลั่นกลางแดด 12.00 น. ให้ได้น้ำปริมาตร 1 cm3 ใช้เวลา 42 วินาที มีอัตราการกลั่น 0.0238 cm3/s และเมื่อทดลองกลั่นกลางแดด 8 ชม. มีอัตราการกลั่น 168.375 cm3/hr