โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการคายดินของหอยขม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมนนุช อมรไพร

  • พัชรินทร์ ก่อพอ

  • สาธิตา สิริโรจนงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ถวัลย์ ชุ่มอรัญสายวารี

  • ศรีไพร กุณา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแม่โต๋

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพรสารสกัด

  • หอยขม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทดลองนำเอาสมุนไพรพื้นบ้าน 5 ชนิด ที่มีผลต่อการคายดินของหอยขม โดยแบ่งน้ำสมุนไพรจากพื้นบ้านออกเป็น 5 ชนิด ได้แก่ น้ำสะอาดผสมน้ำตะไคร้, น้ำสะอาดผสมน้ำโหระพา, น้ำสะอาดผสมน้ำบอระเพ็ด, น้ำสะอาดผสมน้ำมะกรูด, น้ำสะอาดผสมน้ำข่า, และน้ำสะอาดเป็นตัวปรียบเทียบ แบ่งหอมขมที่มีขนาดเท่าๆกันเป็นกลุ่มละ 5 ตัว และไปแช่ในน้ำสมุนไพรแต่ละชนิดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยน้ำเปล่า นำไปลวก 10 นาที ผลการศึกษาพบว่าหอยขมที่แช่ในน้ำสะอาดผสมน้ำโหระพาสามารถคายดินออกมามากกลิ่นของใบดหระพาดับกลิ่นคาวได้ดี รองลงมาคือหอยคมที่แช่ในน้ำสะอาดผสมบอระเพ็ด และในน้ำสะอาดผสมใบมะกรูด หอยขมสามารถคายดินออกมาได้ปานกลาง และอันดับสุดท้ายคือหอยขมที่แช่ในน้ำสะอาดผสมน้ำตะไคร้และในน้ำสะอาดผสมน้ำข่า หอยขมคายดินออกมาได้น้อยที่สุด