โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแยกไข่จากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประชาย ชุ่มอรัญสายวารี

  • พัชรี ไชลาน

  • ศิริทิพย์ เส่โอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแม่โต๋

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องแยกไข่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้มากมาย เช่น ไม่ไผ่ ใช้ประโยชน์คือ ช่วยในการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาว โดยมีความรวดเร็วมากกว่าทำด้วยวิธีอื่น ซึ่งจะช่วยลดพลังงานไฟฟ้า ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย ซึ่งพบว่า สิ่งประดิษฐ์นี้สามารถใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพดีเนื่องจากเมื่อใช้อุปกรณ์นี้เวลาแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนั้น ไข่แดงจะไม่แตก