โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตเอทานอลจากสตรอเบอรี่พลังงานทดแทนเพื่อแก๊สโซฮอล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุวรรณ ลีพัฒนากุล

  • ชุติมณฑน์ เอกชัยวีรกูล

  • ปวิตรา ดวงป้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแม่โต๋

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงานทดแทน

  • สตรอเบอรรี่การกลั่น

  • เอทานอลการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานที่ได้ริเริ่มจากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ทางผู้จัดทำจึงเล็งเห็นวัตถุดิบที่มีอยู่มากในท้องถิ่น คือ สตรอเบอรี่ โดยมีการทดลองนำผลสตรอเบอรี่มาหมักแล้วกลั่นเอาเอทานอล(แอลกอฮอล์) และคำนวณหาค่าปริมาณความร้อนจากเอทานอล มวล 1 กรัม เพื่อเป็นการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมี และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาใช้เป็นนำมันเชื้อเพลิงและพลังงานทดแทนได้