โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปอกเปลือกกระเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กษิดิศ วิบูลสมัย

  • กันยารัตน์ ตฤษณวสุนธรา

  • ภมรรัตน์ ยั่งยืน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อลดระยะเวลาในการปอกเปลือกกระเทียมให้ปอกได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังสะดวกในการปอกเปลือกกระเทียมโดยปราศจากกลิ่นฉุนและอาการแสบร้อน โดยใช้แผ่นยางพาราในการปอกเปลือกกระเทียม เนื่องจากแผ่นยางพาราสามารถปอกเปลือกกระเทียมได้โดยอาศัยหลักแรงเสียดทานระหว่างเปลือกกระเทียมกับแผ่นยางพารา โดยแบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ทำการหาช่องว่างที่เหมาะสมสำหรับใส่กระเทียม ตอนที่ 2 ศึกษามุมที่เหมาะสมสำหรับทำช่องใส่กระเทียม ตอนที่ 3 เปรียบเทียบขนาดกับมุมช่องใส่กระเทียมกับฐานต่อปริมาณแรงที่ใช้ในการดึงแกนหมุนเครื่องปอกเปลือก ตอนที่ 4 เปรียบเทียบวิธีการปอกด้วยมีดและวิธีปอกด้วยมือหมุน เพื่อพัฒนาเครื่องปอกเปลือกกระเทียมให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต