โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำมันพืชส่องแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑามาศ ฤทธิเกษม

  • วนัชพร รัตนจินดา

  • สุรีรัตน์ หัตถเสรีพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมันพืช

  • แบคทีเรีย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้การทดลองในห้องปฏิบัติการมีความสำคัญอย่างมาก ในการพิจารณาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญและขาดไม่ได้คือ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ถ้าส่องดูด้วยเลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูง ๆ จำเป็นต้องหยด Immersion oil ลงบนแผ่นสไลด์ก่อนนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสว่างขึ้น แต่เนื่องจาก Immersion oil มีราคาสูง จึงได้มีการศึกษาหาน้ำมันที่ราคาถูกและสามารถใช้แทน Immersion oil ได้ โดยศึกษาดัชนีหักเหและสมบัติของน้ำมันต่าง ๆ เช่น ความหนืด ค่าความโปร่งใส และอัตราการระเหยของน้ำมัน พื่อหาค่าดัชนีหักเหและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงและสามารถใช้แทน Immersion oil ได้ คือ น้ำมันมะกอก