โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.พชรวรรณ แก้วกระจ่าง

  • ด.ญ.พิชญา ฟูสิริพงษ์

  • ด.ญ.เบญญาภา พยนต์รัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขยะอิเล็กทรอนิกส์

  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ศึกษาหลักการทำงานและคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำที่ใช้ผลิตโซลาร์เซลล์ โดยนำทรานซิสเตอร์ที่ชำรุดแล้วมาศึกษาเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำประเภทเดียวกับโซลาร์เซลล์ โดยนำทรานซิสเตอร์มาต่อเป็นเซลล์ไฟฟ้าแบบผสม และใช้แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเป็นตัวเก็บพลังงานที่เกิดขึ้น เมื่อนำแผงวงจรไปตากแดดที่ระดับความเข้มแสงต่าง ๆ พบว่าระดับความเข้มแสง 400 – 800 ลักซ์ สามารถให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 5 โวลต์