โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนวัฒน์ บางระพิมลพงศ์

  • นนทวัฒน์ จงจิรวงศา

  • ศตายุ เกิดผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเกษตรวัสดุเหลือใช้

  • พลังงานทดแทน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเชื้อเพลิงที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือในสถานประกอบต่าง ๆ ใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติหรือก๊าซหุงต้มในการประกอบอาหาร ทำให้ก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ในอนาคต อีกทั้งก๊าซธรรมชาติมีราคาสูงขึ้นมาในปัจจุบันทำให้หลายคน หลายหน่วยงาน ต้องหันกลับมาแก้ปัญหาแหล่งเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับความต้องการของมนุษย์ จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาเชื้อเพลิงจากเดิมที่ทำด้วยไม้ต่าง ๆ นั้นเปลี่ยนเป็นกะลามะพร้าวและแกนข้าวโพด นำไปเผาแล้วตำให้ละเอียดผสมกับแป้งมันแล้วนำมาอัด นำไปตากแดดจนกลายเป็นถ่ายเพื่อลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนและลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย