โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องGREEN COAL ถ่านดินสีเขียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรกช ทองพงษ์เนียม

  • ปฏิภาณ อินดี

  • วรากร กิ่งแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่านการทำ

  • ถ่านดินสีเขียว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาการทำลายป่าไม้เป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ เพราะพื้นที่ป่าเป็นบริเวณที่มีการดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้มากที่สุด มนุษย์นิยมตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำไม้มาทำเป็นเชื้อเพลิงหรือที่เรียกว่า”ถ่านไม้” นอกจากนี้การเน่าเสียของสิ่งปฏิกูลรวมทั้งซากของวัสดุทีเหลือใช้เมื่อทิ้งทับถมกันไว้เป็นเวลานานส่งผลให้เกิดก๊าซมีเทน ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เพื่อศึกษาชนิดของดินจากบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่บริเวณป่าพรุ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ปศุสัตว์ และพื้นที่อุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนที่ดีที่สุดของถ่านดินสีเขียวคือ ดินจากป่าพรุร้อยละ 14 ผงถ่านละเอียดร้อยละ 39 แกลบละเอียดร้อยละ 23.5 ขุยมะพร้าวร้อยละ 23.5 เมื่อเปรียบเทียบพลังงานที่ได้รับจากถ่านดินสีเขียวกับถ่านไม้พบว่า ถ่านดินสีเขียวให้พลังงาน 73.4 กิโลแคลอรี ส่วนถ่านไม้ให้พลังงาน 75.5 กิโลแคลลอรี ซึ่งถ่านดินสีเขียวให้พลังงานใกล้เคียงกับถ่านไม้