โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องพ่นยาไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฎีกานต์ บัวทอง

  • ชนุดม ไทยานุสรณ์

  • สุวิสิษฎ์ บานแย้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องพ่นยา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเครื่องพ่นยาไฟฟ้าและเครื่องพ่นยาแบบดั้งเดิมเพื่อให้เห็นข้อดีของสิ่งประดิษฐ์ โดยเครื่องพ่นยาไฟฟ้าเหมาะสมในการนำมาใช้งานเนื่องจากใช้เวลาฉีดพ่นน้อยกว่าเครื่องพ่นยาแบบดั้งเดิม