โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสร้างลายกระเบื้องจากกราฟตรีโกณมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิดา รอบรู้

  • ทิวา อินต๊ะวงศ์

  • สุพนิฎา แก้ววงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระเบื้องการสร้างลาย

  • กราฟ

  • ตรีโกณมิติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการออกแบบลายกระเบื้องมากมาย ซึ่งแต่ละลายก็จะมีรูปแบบและลักษณะที่สวยงามแตกต่างกันไป จากการสังเกตลวดลายและรูปแบบของกระเบื้อง ที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน พบว่าส่วนใหญ่มีลวดลายที่เป็นรูปเรขาคณิต คณะผู้จัดทาจึงคิดที่จะนาความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบลายบนกระเบื้อง โดยสร้างกราฟจากฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ในหลาย ๆ รูปแบบเพื่อหากราฟที่มีลวดลายสวยงาม และเมื่อเขียนกราฟของฟังก์ชันดังกล่าวลงในระบบพิกัดเชิงขั้ว โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) พบว่าได้กราฟของฟังก์ชันที่มีความสวยงามเป็นพิเศษห้าฟังก์ชัน