โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลากระพง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตวงพร กาญจนกันติ

  • นวณัฐ บัวหมื่นชล

  • เบญจมาภรณ์ สิงห์กวาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลากระพงเกล็ด

  • เจลาติน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลากระพง มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเกล็ดปลากระพงที่หมดประโยชน์แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ขั้นตอน เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดเจลาติน คือ ตอนที่ 1 เปรียบเทียบชนิดตัวทำละลายในการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลากระพง ตอนที่ 2 เปรียบเทียบอัตราส่วนของน้ำในการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลากระพง ตอนที่ 3 เปรียบเทียบระยะเวลาในการสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลากระพง ตอนที่ 4 เปรียบเทียบระยะเวลาในการละลายน้ำและการละลายในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ระว่างเจลาตินจากเกร็ดปลากระพงกับแคปซูลยา