โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องขอดเกล็ดปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณภัทร เอมโกวิทย์

  • บุณยาพร บุปผเวส

  • ไพลิน เมฆสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลาเครื่องขอดเกล็ด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาหลักการในการขอดเกล็ดปลา โดยการต่อยอดจากโครงงานเดิมที่จัดทำอยู่แล้ว ซึ่งได้เพิ่มแถวของเส้นลวดที่ฝังบนแกนขอดเกล็ดปลา เป็นจำนวน 1 , 2 และ 4 แถง การทดลองพบว่า แกนขอดเกล็ดปลาซึ่งมีจำนวนแถวของเส้นลวดบนแกนขอดเกล็ดปลาจำนวน 2 แถวให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด มีความเร็วรอบของมอเตอร์ ปลาที่ขอดเกล็ดได้นั้นบริเวณผิวปลาไม่เป็นรอย และเนื้อปลาไม่ช้ำ ได้ประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแกนขอดเกล็ดปลาที่มีจำนวนแถวของเส้นลวดบนแกนที่น้อยกว่า และสะดวกรวดเร็วกว่าการขอดเกล็ดปลาทั่ว ๆ ไป