โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกล้องโทรทรรศน์กึ่งอัตโนมัติชนิดติดตามดาว ( Amateur Telescope Making)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติมา บุญล้อม

  • ฐีระวัฒน์ โพธิ์บาทะ

  • พิรพัฒน์ ช้างแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกย์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้องโทรทรรศน์

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคุณภาพของกล้องโทรทรรศน์ชนิดติดตามดาวกึ่งอัตโนมัติซึ่งใช้ในการศึกษาภาคสังเกตการณ์ดวงดาววิชาดาราศาสตร์ได้ โดยมีหลักการคือนำเลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสต่างกันมาประกอบในท่อทึบแสงจะได้ภาพกำลังขยาย เมื่อติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้า รีโมทบังคับ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้กล้องดูดาวที่สามารถเคลื่อนที่ตามคำสั่งรีโมทและสามารถประมวลภาพบนจอมอนิเตอร์ เมื่อนำมาทดสอบคุณภาพกับกล้องชนิดติดตามดาวอัตโนมัติพบว่าประสิทธิภาพของกล้องที่ประดิษฐ์มี Magnification or power เท่ากับ 40 เท่า กำลังขยายของเลนส์วัตถุสูงสุดต่ำสุดอยู่ในช่วง 10.5 – 180 เท่าตามลำดับ Resolving power 1.5 พิลิปดา และ F- ratio มีค่า f/13 เป็นกล้องโทรทรรศน์ที่มีคุณภาพปานกลางใช้สำหรับงานทั่วไป