โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการชะลอการสุกของกล้วยด้วยกระดาษดูดซับก๊าซเอทิลีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิราวรรณ เจริญกุล

  • สินจัย เขียนกาศ

  • เกศรินทร์ จิตตะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษดูดซับ

  • กล้วยการสุก

  • ก๊าซเอทีลีน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษดูดซับก๊าซเอทิลีนในการชะลอการสุกของกล้วย เพื่อเปรียบเทียบอัตราสวนที่เหมาะสมของด่างทับทิมผสมผงถ่าน เพื่อศึกษาอายุการใช้งานของกระดาษดูดซับก๊าซเอทิลีน โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ตอน คือ ศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษดูดซับก๊าซเอทิลีน ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมของด่างทับทิมผสมถงถ่าน ตอนที่ 3 ศึกษาอายุการใช้งานของกระดาษดูดซับก๊าซเอทิลีน