โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินชีวิตของชุมชน บริเวณชุมชนแม่หอพระ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พดล วันทา

  • อัมพวัน สุนันทา

  • เกรียงไกร หอประสงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชุมชนสำรวจ

  • น้ำตรวจสอบ

  • สิ่งแวดล้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ปัจจัยทางด้านชีวภาพ และ กายภาพ และ เคมี บริเวณชุมชนแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลคุณภาพทางน้ำ ศึกษาการประเมินคุณภาพน้ำโดยใช้สัตว์เล็กน้ำจืดเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพในช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2551 โดยแบ่งออกเป็น 5 จุดได้แก่ 1.บริเวณแหล่งต้นน้ำ 2.บริเวณจุดไหลผ่านกลางชุมชน 3.บริเวณใต้น้ำก่อนการไหลสู่น้ำแม่ปิง 4.บริเวณเหนือน้ำแม่ปิง 5.บริเวณใต้น้ำแม่ปิง ผลการประเมินพบว่า น้ำจุดที่ 3 มีคุณภาพน้ำสกปรกและไหลไปรวมกับน้ำจุดที่ 4 ซึ่งมีคุณภาพน้พค่อนข้างสะอาด โดยไหลไปยังจุดที่ 5 ทำให้น้ำจุดที่ 5 มีคุณภาพน้ำที่สะอาดน้อยลงซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศในน้ำ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ โดยมีสาเหตุมาจากกิจกรรมการดำเนินชีวิตของชุมชน