โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกังหันลมพลังงานธรรมชาติ สร้างพลังงานไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรากร อิ่นคำมา

  • เทพทัต พรหมมินทร์

  • เลิศพงศ์ ลีเสถียรกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กังหันลม

  • พลังงานลม

  • พลังงานไฟฟ้า

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อทดสอบการทำงานของกังหันลมเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยวัดจากค่าความต่างศักย์และปริมาณกระแสไฟฟ้าของกังหันลม 5 ตัว โดยหาค่าความต่างศักย์และปริมาณกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุด จากนั้นใช้งานร่วมกับพลังงานน้ำพื่อเป็นพลังงานร่วม และทดลองใช้กับชุดหลอดทดลองเพื่อสามารถถให้ความสว่างและใช้ได้จริง