โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการทำอัญมณีเทียมจากเถ้าไม้มะขามและเถ้าลิกไนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรภัทร สัจจาลักษณ์

  • ปฐวี ธนโชติเจริญ

  • สตวัตร อธิปัญญาพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลิกไนต์เถ้า

  • อัญมณีเทียม

  • ไม้มะขามเถ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลิกไนต์และเถ้าไม้มะขาม ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัญมณีในแต่ละอัตราส่วนของระหว่างเถ้าไม้มะขาม เถ้าลอยลิกไนต์ และเถ้าหนักลิกไนต์กับสารส่วนผสมในการทำอัญมณี โดยมีการทดลอง 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเถ้ามะขามและเถ้าลิกไนต์ ตอนที่ 2 การเตรียมซิลิกาจากเถ้าไม้มะขาม เถ้าหนักลิกไนต์ และเถ้าลอยลิกไนต์ การปรับปรุงคุณภาพ หาอุณหภูมิที่เหมาะสม หาระยะเวลาที่เหมาะ และวิเคราะห์เถ้าต่าง ๆ ตอนที่ 3 การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์อัญมณีในแต่ละอัตราส่วน