โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้ประโยชน์จากเถ้าไม้มะขามและเถ้าลิกไนต์ในการทำอัญมณี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรภัทร สัจจาลักษณ์

  • สตวัตร อธิปัญญาพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลิกไนต์เถ้า

  • อญมณีการทำ

  • ไม้มะขามเถ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มีบทคัดย่อ