โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องร่ม UV จากกล่องนม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประมุข อภิทัศนสิน

  • รุ่งนภา สมส่วนศิริกุล

  • สุวรรณา กานดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพวรรณ อ่องมะลิ

  • นฤมล อินทวี

  • ประทิน จันทร์ประภาพ

  • วิไล ลอยวานิชย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัญญาวรคุณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อร่มUVจากกล่องนม จัดทำขึ้นเพื่อนำแผ่นอลูมิเนี่ยมฟลอยด์จากกล่องนมซึ่งเป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้หาง่าย มาทำร่มที่สามารถป้องกันแสง รังสีอัลตราไวโอเลต และรังสีความร้อน เพื่อช่วยลดอันตรายจากแสงอาทิตย์ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน ซึ่งจากการทดสอบหาประสิทธิภาพในการป้องกันแสง รังสีอัลตราไวโอเลต และรังสีความร้อน ของร่ม UV จากกล่องนม โดยเปรียบกับร่ม UV และร่มผ้าร่ม พบว่าร่ม UV จากกล่องนมมีประสิทธิภาพในการป้องกันแสง รังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีความร้อนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ72.77, ร้อยละ94.91 และร้อยละ11.76 ตามลำดับ รองลงมาคือ ร่มUV ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันแสง รังสัอัลตราไวโอเลต และรังสีความร้อนคิดเป็นร้อยละ69.23, ร้อยละ93.29 และร้อยละ5.88 ตามลำดับ ส่วนร่มผ้าร่มมีประสิทธิภาพในการป้องกันแสง รังสัอัลตราไวโอเลต และรังสีความร้อน น้อยที่สุดคือคิดเป็นร้อยละ20.27, ร้อยละ22.53 และร้อยละ2.94 ตามลำดับ จึงสมควรจะเผยแพร่ให้ชุมชนได้นำไปผลิตใช้ต่อไป