โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลกระทบจากกองขยะของโรงงานกำจัดสิ่งปฎิกูลหนองแขม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พจนีย์ สายสวัสดิ์

  • วริสา ว่องวิชญกร

  • อัญชิสา ตรีรัตนธนากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทพร กระจ่างตา

  • ประทิน จันทร์ประภาพ

  • ศิรยุทธ ฉันติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัญญาวรคุณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์