โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาความสว่างของแสงภายในห้องเรียนของโรงเรียนปัญญาวรคุณ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บัณฑูรย์ สิทธิกรสวัสดิ์

  • ภัทร อัครชลานนท์

  • อรรถวุฒิ ศรียาภัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล อินทวี

  • ประทิน จันทร์ประภาพ

  • วิไล ลอยวานิชย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัญญาวรคุณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาตร์ เรื่องการศึกษาความสว่างของแสงภายในห้องเรียน ของโรงเรียนปัญญาวรคุณ จัดทำขึ้นเพื่อต้องการสำรวจความเหมาะสมด้านความสว่างภายในห้องเรียน ของอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 46 ห้องเรียนโดยใช้เครื่องวัดความสว่างของแสงที่สร้างขึ้นเอง ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่องมือลักซ์มิเตอร์ โดยมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.18 จากการสำรวจพบว่าอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 มีห้องเรียนที่มีความสว่างของแสงเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 21.74 ร้อยละ 10.87 และร้อยละ 23.91 ตามลำดับ ส่วนห้องเรียนที่มีความสว่างของแสงไม่เหมาะสม ของอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 คิดเป็นร้อยละของจำนวนห้องเรียนทั้งหมดดังนี้ ร้อยละ 2.17 ร้อยละ 34.78 และร้อยละ 6.52 ตามลำดับ จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่าห้องเรียนของอาคาร 2 มีปัญหา เกี่ยวกับความสว่างของแสงไม่เหมาะสมมากที่สุด จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง พัฒนา โดยเร่งด่วนเพื่อให้ห้องเรียนมีความสว่างเหมาะสมต่อการทำกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด