โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาส่วนผสมของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกระเฉดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพันธุ์ แก้วกัณหา

  • ธวัชชัย บุญอนันต์

  • สุภัตรา บุญอนันต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์