โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการสลบของปลาดุกอุย กุ้งและกบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยานี จันทะโยธา

  • ฐิติยา อ่างยาน

  • ณิชกานต์ สิงห์นาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฬาลักษณ์ เนียมสา

  • ละเอียด กองสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร สารสกัด

  • สัตว์น้ำการสลบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการสลบของปลาดุกอุย กุ้งและกบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความเข้มข้นของสารสกัด ใบพลู กานพลู เมล็ดกระถิน ดีปลี และขมิ้นชัน ต่อการสลบของปลา โดยใช้ความเข้มข้น 4 ระดับ คือ 10 g/100 cm3, 20 g/100 cm3, 30 g/100 cm3, 40 g/100 cm3 และเพื่อศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารระเหยสารสกัดสมุนไพรกานพลู ดีปลี ที่มีผลต่อการสลบของกบ