โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวิธีปลูกผักไร้สาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพันธุ์ แก้วกัณหา

  • พัชราพรรณ พงษ์ธนู

  • เปรมฤทัย อุ่นเรือน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชยที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักบุ้ง

  • สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักบุ้ง เมื่อใช้วีธีการปลูกที่แตกต่างกัน วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ผ้าขาวบาง มุ้งตาข่าย แกลบ ขุยมะพร้าว เปลือกถั่วลิสง ใบสะเดาสดและเมล็ดผักบุ้ง อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ จอบ เสียม ไม้บรรทัด วิธีทำการทดลองโดยทำการปลูกผักบุ้งโดยใช้เมล็ดให้มีสภาวะที่แตกต่างกัน 3 วิธี ได้แก่ 1) การปลูกผักบุ้งโดยวิธีกางมุ้งครอบต้นผักบุ้ง 2) ฉีดสารสกัดจากใบสะเดาให้กับต้นผักบุ้งโดยไม่มีการกางมุ้ง ทำการปลูกแบบปกติคือ ไม่มีการกางมุ้ง และไม่ฉีดสารสะเดาให้กับต้นผักบุ้ง โดยแบ่งการปลูกผักบุ้งวิธีละ 40 ต้น ใช้เวลาสังเกตการณ์และบันทึกผล 55 วัน ผลการทดลองพบว่า ผักบุ้งที่ปลูกโดยวิธีกางมุ้งจะมีความสูงของลำต้นมากที่สุด รองลงมาคือวิธีการปลูกแบบปกติ และการปลูกโดยฉีดสารสกัดจากสะเดาตามลำดับ และการปลูกผักบุ้งโดยวิธีกางมุ้งจะให้จำนวนใบมากที่สุด รองลงมาคือการปลูกโดยฉีดสารสกัดจากสะเดา และการปลูกโดยวิธีปกติตามลำดับ