โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องลดปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จ่างทิพย์ ศรีธนัตถ์กุล

  • ศุภดา ไพบูลย์ศิริ

  • อรรถศิลป์ จิตรวิโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บรรจง จดแตง

  • พจนารถ นันทวนิช

  • รุจี คล้ายพิมพ์

  • สุวกุล พิมพา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • แอลกอฮอล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสมุนไพรที่สามารถลดปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในสุราขาวได้ สุราที่ใช้คือ สุราขาว 30 ดีกรี อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ขวดวัดปริมาตร เครื่องชั่ง และเครื่องวัดแอลกอฮอล์ พืชที่ใช้ได้แก่ หอมแดง ใบฝรั่ง ใบขี้เหล็ก ใบผักบุ้ง ใบรางจืด ใบขจร ผลพริก ใบผักบุ้งจีน ขึ้นฉ่าย และใบย่านาง วิธีการดำเนินงานโดยทำการสกัดสารจากใบย่านาง โดยการปั่นให้ละเอียด จากนั้นนำไปเตรียมในสารละลาย ต่อมาเจือจางสุราขาว 30 ดีกรี ด้วยน้ำให้มีความเข้มข้นลดลงเหลือ 15 ดีกรี แล้วนำสารละลายใบย่านางที่เตรียมไว้เติมลงไป จากนั้นใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์อัตโนมัติ วัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่เหลืออยู่ ทำเช่นเดียวกันกับพืชชนิดอื่น ทดสอบลองเปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายเป็น 5% ,10 %,15%,20% ,25 % และ 30 % จากนั้นทดลองใช้พืชแบบแห้งกับแบบสดเพื่อดูความสามารถในการลดแอกอฮอล์ในสุราดีกรีขาว ศึกษาเปรียบเทียบ ผลการทดลองพบว่า มีเพียงใบย่านางเท่านั้นที่สามารถลดปริมาณแอลกอฮอล์ในสุราขาวได้ โดยที่สามารถลดปริมาณแอลกอฮอล์จาก 15 % เหลือ 5 % ได้และพบว่าสมุนไพรใบย่านาง ลักษณะใบแห้งจะสามารถลดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ดีกว่าการใช้ใบสด ส่วนความเข้มข้นที่เหมาะสมของการนำไปใช้ลดปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์คือ 10 % โดยมวล