โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารเร่งรากจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตรลดา ศรีอดุลย์พันธ์

  • พอพันธุ์ นิลวงศ์

  • วรวิตา จันทร์หุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการพบเห็นการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดที่มีการเจริญเติบโตอย่างเร็ว ทำให้คณะผู้จัดทำคิดว่าพืชเหล่านี้น่าจะมีองค์ประกอบบางอย่างที่ช่วยในการเจริญเติบโต จึงได้มีการทดลองนำพืชเหล่านี้มาทดลองและนำสารสกัดที่ได้ไปช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่น โดยได้ทำการทดลองนำรากของพืชที่มีการเจริญเติบคือรากไทร รากโดมทอง และรากผักตบชวาโยได้นำมาทดลองกับต้นกระดุมทองและถั่วเขียว ทำให้พบว่ารากผักตบชวามีความสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นกระดุมทองได้ดีที่สุด จึงได้มีการนำรากผักตบชวามาศึกษาวาลาในการสกัดสารที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ คือ 30 นาที และอัตราส่วนที่เหมาะสมคือรากผักตบชวา 20 g ต่อปริมาณน้ำ 200 cm3 และได้นำสารสกัดไปทดลองกับกินใบคือ ผักบุ้ง ผลการทดลองพบว่า เมล็ดผักบุ้งที่แช่ในสารสกัดจากรากผักตบชวาสามารถเจริญเติบโตได้เร็วกว่าเมล็ดที่แช่ในน้ำ รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดว่าเป็น กรดหรือเบส ซึ่งสารสกัดจากผักตบชวานั้นมีคุณสมบัติเป็นเบสเล็กน้อย จากการทำโครงงานนี้ทำพบว่ารากผักตบชวาสามารถช่วยในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้ดี และสามารถนำไปใช้ได้ ส่งผลการช่วยลดการใช้สารเคมีในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และที่สำคัญคือ ช่วยลดปริมาณวัชพืชน้ำ คือ ผักตบชวา โดยนำมาสกัดเป็นสารเร่งรากจากผักตบชวาได้