โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วศราวดี ทองพัฒน์

  • อรวรรณ อมรแก้ว

  • โชคชัย ทองอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน มีวัตถุประสงค์ในการนำเปลือกทุเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการนำเปลือกทุเรียนมาศึกษาพบว่าแต่ละส่วนมีคุณสมบัติและแนวทางการนำไปใช้แตกต่างกัน โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นไส้แกนกลาง มีลักษณะเหนียว นำมาทำการทดลองโดยการสกัดเพคติน ด้วยวิธีการทางเคมี จะได้เพคตินจำนวนมากและสามารถนำไปเคลือบผลผลิตทางการเกษตรให้มีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น ส่วนที่ 2 เปลือกที่เป็นสีขาว ลักษณะเป็นเส้นใย เหนียว นำมาต้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อทำให้ยุ่ย แล้วฟอกด้วยผงปูนคลอรีนเพื่อเพิ่มความนุ่มและเปลี่ยนเส้นใยให้เป็นสีขาว โดยใช้ความเข้มข้นและเวลาพอเหมาะจากนั้นผสมสีตามต้องการ จะได้กระดาษที่มีสีสวยงาม ส่วนที่ 3 คือส่วนที่เป็นหนาม ซึ่งมีความแข็งคล้ายไม้ทั่วไป นำมาเผาเป็นถ่าน หลังจากนั้นบดให้เป็นผงละเอียด ผงที่ได้สามารถนำมาเป็นส่วนผสมในขั้นตอนการทำดินปั้น เพื่อให้ได้เครื่องปั้นที่มีลักษณะเป็นมันวาว และมีผิวเรียบ เพราะผงถ่านที่ได้มีเนื้อละเอียดคล้ายแป้งฝุ่น เปลือกทุเรียนจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมด้วย