โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอนุรักษ์ท้องทะเลไทยด้วยปะการังเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรวรรณ เทือกสุบรรณ

  • วินิจตา เศวตเวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องอนุรักษ์ท้องทะเลไทยด้วยปะการังเทียม มีจุดประสงค์เพื่อลดปัญหาการทำลายทรัพยากรทางทะเลอันเนื่องมาจาก มีการนำปะการังามขายซึ่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ ในท้องทะเลอย่างมหาศาล โดยคณะผู้จัดทำได้ทำการทดลองศึกษาชนิดของวัสดุที่จะสามารถทำปะการังได้ดีที่สุดพบว่า เมื่อน้ำปูนปลาสเตอร์ ผสมกับน้ำและน้ำยางในอัตราส่วน 25 กรัม ต่อ 5 ml จะสามารถนำมาปั้นปะการังได้ดีและการทำปะการังให้สวยงามขึ้นเหมือนปะการังเขากวางธรรมชาติทำได้โดยใช้แหนบจับให้เป็นปุ่มยื่นออกมาแล้วเก็บไว้ในที่ร่ม ส่วนการทำปะการังดอกเห็ดทำได้โดยวิธีปั้นรูปทรงแล้วทำให้เป็นร่องโดยใช้ไม่แหลมกรีดเป็นทางยาว ปะการังที่ประดิษฐ์ได้นี้มีความสวยงามใกล้เคียงกับปะการังธรรมชาติและไม่มีผลกระทบต่อน้ำอีกทั้งมีความแข็งแรง ทนทานต่อการแตกหัก ดังนั้นปะการังเทียมที่ประดิษฐ์ขึ้นจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท้องทะเลไทยได้