โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุดูดความชื้นจากเปลือกหอยแครง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกมาศ มัทนารมยกิจ

  • สุชาติ คงสุข

  • อำไพร สิทธิลาภ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงพร วงศกิตตะ

  • ดำรงศักดิ์ จันทร์ลอย

  • วรรณศิริ วรสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์