โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบการขจัดคราบนำมันบนผิวนำโดยใช้วัสดุดูดซับจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกมาศ มัทนารมมยกิจ

  • สุชาติ คงสุข

  • อำไพร สิทธิลาภ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์