โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาวิธีเพิ่มผลผลิตไข่มดแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรินทร์ภรณ์ ด้วงงาม

  • ยวนตา ลีแสน

  • รณชัช สาธุชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวิธีเพิ่มผลผลิตไข่มดแดง ดำเนินการศึกษาแดละทดลองและทดลองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ตอนที่1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ-ความชื้นของอากาศ แสง และชนิดพืชกับการสร้างรังของมดแดงตามธรรมชาติ พบว่ามดแดงมีการแพร่กระจายพันธุ์มากที่สุดในฤดูร้อนมีอุณภูมิอากาศ 36-44องศาเซลเซียส ความชื้นอากาศร้อยละ 55-70 และแสงอยู่ในระดับมากพบรังมดแดงเฉลี่ย 37รังต่อพื้นที่100ตารางเมตร ต้นพืชที่พบรังมดแดงมีทั้งหมด 47 ชนิด (ร้อยละ 26 ของพืชทั้งหมด)เฉลี่ย 6 ต้นต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตรส่วนมากเป็นพืชยืนต้น(ร้อยละ78.1)โดยที่มะม่วงพบรังมดแดงมากที่สุดเฉลี่ยเฉลี่ย 14 รังต่อต้น รังมดแดงส่วนมากทำด้วยใบพืชสด มีลักษณะผิวเรียบ มันวาวและอ่อนขนาดของรังมดแดงเล็กที่สุดคือกว้าง 0.5 นิ้วยาว 1 นิ้วพบที่ต้นตำลึงและขนาดใหญ่ที่สุดคือกว้าง 8 นิ้วยาว 10 นิ้ว พบที่ต้นตำลึงหูกวางจำนวนใบที่ทำรังมากที่สุดคือ 94 ใบพบที่ต้นพิกุลน้อยที่สุดคือ 1 ใบพบที่ต้นตำลึงรังมดแดงส่วนมากอยู่สูงจากพื้นดิน 3.1-6.0เมตร ตอนที่2 ศึกษาการหาอาหารการสร้างรัง จำนวนประชากรสิ่งแปลกปลอมในรังและความสัมพันธ์ของมดแดงกับแมลงอื่นๆตามธรรมชาติพบว่ามดแดงหาอาหารมากที่สุดในเวลากลางวันและเดินค่อนข้างเป็นเส้นตรงต่อๆกันเรียงหนึ่งการสร้างรังทำโดยมดงาน 5-18ตัว ต่อตัวกันแล้วคาบใบไม้ให้เข้ามาใกล้กัน มดตัวที่อยู่ใกล้ใบไม้คาบตัวอ่อนไว้ที่กรามเพื่อให้ตัวอ่อนปล่อยสารเหนียวออกมากและเป็นเส้นใยบางๆเชื่อมใบไม้ให้ประกบกันมีระยะเวลาในการสร้างรังเฉลี่ย 7-53วันขึ้นอยู่กับขนาดของรัง ประชากรของมดแดงต่อรัง แบ่งออกเป็น ตัวอ่อนเล็กเฉลี่ยร้อยละ5.7ตัวอ่อนใหญ่เฉลี่ยร้อยละ 8.0โดยมีไข่ เฉลี่ย 319 ฟองคิดเป็นน้ำหนักไข่ 116กรัมสิ่งแปลกปลอมที่พบในรังมดแดงกับเพลี้ยได้ประโยชน์ร่วมกัน มดคันไฟเป็นผู้ล่ามดแดง แมลงต่างๆเป็นผู้ถูกมดแดงล่ากินเป็นอาหารมดแดงกับมดดำเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน และตอนที่3 ศึกษาอาหาร-วัสดุที่ทำให้มดแดงสร้างรังและมีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นพบว่า การใช้เนื้อหอยเชอรี่ 40 กรัมน้ำ500มิลลิลิตรทำให้มดแดงสร้างรังเพิ่มขึ้น6 รังภายใน 7วันและใช้เชือกเส้นใหญ่ทำทางเดิน สร้างรังเร็วกว่าการสร้างรังตามธรมชาติเป็นเวลาเฉลี่ย 11 วันมีจำนวนไข่มากกว่าเฉลี่ย 1.9 เท่าและน้ำหนักไข่มากกว่าเฉลี่ย 2.1เท่า