โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์แยกน้ำด้วยไฟฟ้าอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิการ์ เชิดชู

  • ขวัญจิต หมอนพังเทียม

  • นรินทร์ คำวิเชียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • อุปกรณ์แยกน้ำ

  • ไฟฟ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า โดยการผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในสารละลายที่สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ แล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบมาเป็นธาตุ เช่น ไฮโดรเจน และออกซิเจน อุปกรณ์แยกน้ำด้วยไฟฟ้าอย่างง่ายนี้สามารถทำหน้าที่ในการแยกแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจนออกมาได้โดยอุปกรณ์แยกน้ำจะแยกโปรตอนและอิเล็กตรอนด้วยขั้นไฟฟ้าโลหะผสมแอโนด เมื่อผ่านไฟฟ้ากระแสตรงลงไปที่ขั้วแอโนดจะผลิตแก๊สออกซิเจน และขั้นไฟฟ้าโลหะผสมแคโทดจะรับอิเล็กตรอนและผลิตแก๊สไฮโดรเจน ผลการทดสอบสามารถแยกได้จริงเมื่อทดสอบการติดไฟและจุดระเบิด