โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำแอลกอฮอล์แข็งจากไขมันน้ำทิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิการ์ วรรณภิละ

  • พัฒนพงศ์ ทังสุนันท์

  • ยุทธนา ศรีกอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์

  • พินิจ ทังสุนันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • แอลกอฮอล์ การใช้เชื้อเพลิง

  • ไขมัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำไขมันที่ได้จากบ่อดักไขมันมาประยุกต์ใช้ทำแอลกอฮอล์แข็งและเปรียบเทียบเชิงประสิทธิภาพในการให้ความร้อนของแอลกอฮอล์แข็งสูตรต่างๆที่ทำขึ้นกับแอลกอฮอล์แข็งที่ขายตามท้องตลาด โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 24 สูตร แต่ละสูตรมีส่วนผสมดังนี้ เอทิลแอลกอฮอล์ : ไขมัน : กรดสเตียริก :โซดาไฟ : น้ำ : สบู่ซันไลท์ :โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน เมื่อแอลกอฮอล์แข็งตัว นำมาจุดไฟเพื่อทดสอบหาค่าพลังงานความร้อน จากการทดลองพบว่าแอลกอฮอล์แข็งที่สามารถใช้งานได้ดีที่สุดคือ สูตรที่ 24 ซึ่งมีสัดส่วนระหว่าง เอทิลแอลกอฮอล์ : ไขมัน : กรดสเตียริก :โซดาไฟ : น้ำ : สบู่ซันไลท์ :โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 3.75 มิลลิลิตร : 7.5 มิลลิลิตร : 5 กรัม : 0 กรัม : 0 มิลลิลิตร : 0 กรัม : 0 กรัม ให้ค่าพลังงานความร้อนเฉลี่ย 3190.339 แคลอรี่/กรัม เปลวไฟมีสีน้ำเงินและสีส้ม ช่วงแรกไม่เกิดเขม่า แต่เมื่อจุดไปได้สักครู่จะเกิดเขม่า และเหลือกากบางส่วนจากการเผาไหม้