โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องที่ดักแมลงสาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ ปัญโญนันท์

  • ณัฐกานต์ กาบศรี

  • ธมลวรรณ คำลือเกียรติ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพย์สุคนธ์ ทังสุนันท์

  • พินิจ ทังสุนันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ที่ดักแมลงสาบในการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ รูปแบบของที่ดักแมลงสาบในการดักแมลงสาบและอาหารชนิดต่างๆที่ใช้ล่อแมลงสาบ โดยการสร้างที่ดักแมลงสาบ 2 รูปแบบ จำนวน 4 ที่ ได้แก่ ที่ดักแมลงสาบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 ที่ และที่ดักแมลงสาบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 ที่ เมื่อได้ที่ดักแมลงสาบทั้ง 2 รูปแบบแล้ว นำที่ดักแมลงสาบทั้ง 2 รูปแบบไปทำการทดลองอยู่ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ใช้ที่ดักทั้ง 2 รูปแบบ จำนวน 4 ที่ ไปทดลองกับอาหาร 2 ชนิด คือ เศษปลาทูทอด และเศษหมูปิ้ง เป็นเวลา 15 วัน และครั้งที่ 2 ใช้ที่ดักทั้ง 2 รูปแบบ จำนวน 4 ที่ ไปทดลองกับอาหาร 2 ชนิด คือ มะม่วงสุก และมะม่วงกวน เป็นเวลา 15 วัน พบว่า การทดลองครั้งที่ 1 ที่ดักแมลงสาบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีประสิทธิภาพในการดักแมลงสาบดีกว่าที่ดักแมลงสาบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และแมลงสาบชอบอาหารชนิดเศษปลาทูทอดมากกว่าเศษหมูปิ้ง การทดลองครั้งที่ 2 ที่ดักแมลงสาบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีประสิทธิภาพในการดักแมลงสาบดีกว่าที่ดักแมลงสาบ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแมลงสาบชอบอาหารชนิดมะม่วงสุกมากกว่ามะม่วงกวน และเมื่อนำผลการทดลองทั้ง 2 ครั้งมารวมกัน พบว่า ที่ดักแมลงสาบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีประสิทธิภาพในการดักแมลงสาบดีกว่าที่ดักแมลงสาบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และแมลงสาบชอบอาหารชนิดเศษปลาทูทอดมากกว่าเศษหมูปิ้ง มะม่วงสุก และมะม่วงกวน ตามลำดับ