โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหญ้าส้มขจัดสนิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทพร มูลรังษี

  • นิรมัย ศรีวิชัยศักดิ์

  • ศิริภรณ์ เทพศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สนิม

  • หญ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีกำจัดสนิม และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดสนิม โดยมีวัสดุที่ใช้คือ หญ้าส้ม อุปกรณ์ได้แก่ ครก ภาชนะปากกว้าง คีม ช้อน ตะแกรง กาละมัง ถาด และเครื่องชั่ง ส่วนสารเคมีที่ใช้ได้แก่ สเปรย์กำจัดสนิม วิธีการทดลองโดยทำการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ชุด โดยชุดที่ 1 ใช้สารสกัดจากหญ้าส้ม ที่ตำละเอียด โดยผสมกันทั้งกากและน้ำหญ้าส้ม ส่วนชุดที่ 2 ใช้สารสกัดจากหญ้าส้มที่ตำละเอียดเอาเฉพาะแต่น้ำ และชุดที่ 3 ใช้สารสกัดจากหญ้าส้มที่ตำละเอียดเอาเฉพาะแต่กาก จากนั้นนำมาทดสอบกับสนิมเหล็ก สนิมแมกนีเซียม และสนิมอะลูมิเนียม โดยแช่ทิ้งไว้ 30 นาที ทำการเปรียบเทียบกับสเปรย์ขจัดสนิม ผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากหญ้าส้ม ที่ตำละเอียดโดยใช้ทั้งกากและน้ำร่วมกัน จะให้ผลดีที่สุด รองลงมาได้แก่ สารสกัดเฉพาะน้ำและกากหญ้าส้มตามลำดับ