โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลาสติกจากวัชพืช = Plastic from weed

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กษิดิศ ศุกลสกุล

  • นัฐริกา โลหะจีรัง

  • สุภาวดี เกตุสอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลาสติกการทำ

  • วัชพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องพลาสติกจากวัชพืช มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพลาสติกจากเส้นใยของผักตบชวา ไมยราบ และหญ้าคา เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพลาสติกจากผักตบชวา ไมยราบ และหญ้าคา พบว่าเส้นใยของผักตบชวา ไมยราบ และหญ้าคา สามารถนำมาทำเป็นพลาสติกได้ โดยการย่อยเส้นใยเซลลูโลส นำเส้นใยเซลลูโลสที่ย่อยได้มาสังเคราะห์เป็นคาร์บอนซีเมทิลเซลลูโลส แล้วนำมาละลายยน้ำทำการขึ้นรูปเป็นแผ่นพลาสติก จากการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นพลาสติกที่ได้จากวัชพืชทั้ง 3 ชนิด มีความเรียบผิวหน้า ความใสของฟิล์ม ความมันวาว ความหนาและความสม่ำเสมอ มีความสามารถในการปิดผนึกด้วยความร้อน ละลายได้ในน้ำแต่ไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์และระยะเวลาการย่อยสลายตัวหมดเมื่อนำไปฝั่งดิน ส่วนความหนาแน่นและความแข็งแรงของพลาสติกพบว่า แผ่นพลาสติกที่ได้จากหญ้าคามีค่ามากที่สุด