โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดหยาบจากพืชเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลได้มากขึ้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัทมาพร เพชรปรางค์

  • พัตรพิมล เทพพรหม

  • สุภัสสรา จันทร์คง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “สารสกัดหยาบจากพืชเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลได้มากขึ้น”มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพืชในท้องถิ่น พันธุ์ของพืชที่นำมาสกัด อุณหภูมิของน้ำสกัดความอ่อน-แก่ของพืชที่ใช้สกัด ปริมาณของน้ำสกัดและความสด-แห้งของพืชที่สามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลได้ดีที่สุด โดยนำพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาศึกษา 11ชนิดคือใบเตย,ดอกอัญชัน,ใบชะมวง,ใบขี้เหล็ก,ใบมะม่วงหิมพานต์,ใบแคใบยอ,ใบทองแสด,ใบมะนาว,ใบคนที,ใบมะยม,และใบบัวบก โดยพบว่าใบคนทีสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลได้มากที่สุดคือเพื่ม0.06Brix โดยใบคนทีทะเล สามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลได้มากกว่าใบคนทีบ้าน วัดปริมาณน้ำตาลเพิ่มขึ้นได้ 0.9 และ0.05Brixตามลำดับวีธีการสกัดโดยผ่านความร้อนสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลได้มากกว่าไม่ผ่านความร้อน วัดปริมาณน้ำตาลเพิ่มขึ้นได้ 0.56และ-0.2ตามลำดับ ใบแก่สามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลได้มากกว่าใบอ่อนวัดปริมาณน้ำตาลเพิ่มขึ้นได้0.28และ0.21ตามลำดับ