โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาวิธีการสกัดเมือกหอยทาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ต้นตระการ อิทรสุวรรณ

  • วรุตม์ ตรงตระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หอยทาก การสกัด

  • หอยทาก เมือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเมือกหอยทากเป็นที่นิยมในการทำผลิตภัณฑ์เสร้มความงามเพื่อให้ผิวพรรณดูกระชับและเนียนนุ่มอีกทั้งยังยับยั้งการเจริญเติบโดของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว จึงเป็นที่ต้องการของวงการความงาม ทั้งนี้กลุ่มของข้าพเจ้าได้คิดว่าสมุนไพรในท้องถิ่นมีสรรพคุณมากมายที่สามารถสกัดเมือกหอยทากได้ ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง”ศึกษาวิธีการสกัดเมือกหอยทาก”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของสมุนไพรที่สามารถทำให้หอยทากขับเมือกออกมาได้ดีที่สุด เพื่อศึกษาการต้มและไม่ต้มกระเทียมที่สามารถทำให้หอยทากขับเมือกออกมาได้ดีที่สุด เพื่อศึกษาความเข้มข้นของกระเทียมในการทำให้หอยทากขับเมือกออกมาได้ดีที่สุด เพื่อศึกษาระยะที่ทำให้หอยทากขับเมือกออกมาได้ดี เพื่อศึกษาอุณหภูมิของน้ำที่ใช้แช่หอยทากที่ทำให้หอยทากขับเมือกของมาได้ดีที่สุด เพื่อศึกษาระยะเวลาในการสกัดเมือกหอยทากโดยใช้วิธีกลขับเมือกออกมาได้ดีที่สุด โดยแบ่ง3ตอนดังนี้ ตอนที่1สกัดเมือกหอยทากด้วยพืชสมุนไพรในท้องถิ่น การทดลองที่1 ศึกษาชนิดของสมุนไพรที่สามารถทำให้หอยทากขับเมือกออกมาได้ดีที่สุด โดยศึกษาพืชสมุนไพร 10ชนิด ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ กระเทียม พริก ขมิ้น ผลดอกคูณ กระชาย บอระเพ็ด และโหระพาตามละดับและพบว่าพืชสมุนไพรที่ดีที่สุดในการสกัดเมือกหอยทาก คือกระเทียม โดยคิดค่าเฉลี่ยปริมาณการขับเมือกหอยทากได้0.76 มิลลิลิตร การทดลองที่2ศึกษาการต้มและไม่ต้มกระเทียมที่สามารถทำให้หอยทากขับเมือกออกมาได้ดีที่สุด พบว่าไม่ต้มกระเทียมได้ดีกว่าการต้ม จึงทำให้หอยทากขับเมือกได้มากขึ้น จากนั้นการทดลองที่3 ศึกษาความเข้มข้นของกระเทียมในการทำให้หอยทากขับเมือกออกมาได้ดีที่สุด จึงเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของกระเทียมที่ความเข้มข้นจาก5กรัม,10กรัม,15 กรัม,20กรัม,25กรัม,30กรัม,35กรัม,40กรัม พบว่าความเข้มข้น30กรัม สามารถสกัดเมือกหอยทากได้ดีที่สุด การทดลองที่4 ศึกษาเวลาที่ทำให้หอยทากขับเมือกออกมาได้ดีที่สุด จึงจับเวลาตั้งแต่ 2.5นาที-15ทาที พบว่าเวลา10นาทีหอยทากขับเมือกออกมาได้ดีที่สุด ตอนที่2 สกัดเมือกหอยทากด้วยน้ำเปล่าโดยไม่ผสมสารเคมี การทดลองที่1ศึกษาอุณหภูมิของน้ำที่แช่หอยทากที่ทำให้หอยทากขับเมือกออกมาได้ดีที่สุด จึงเริ่มอุณหภูมิของน้ำที่ใช้แช่หอยทากที่ทำให้หอยทากขับเมือกออกมาได้ดีที่สุด จึงเริ่มอุณหภูมิน้ำตั้งแต่10องศา,15องศา,20องศา,25องศา,30องศา,35องศา,40องศา, พบว่าอุณหภูมิ10องศา ทำให้หอยทากขับเมือกออกมาได้ดีที่สุด ตอนที่3 สกัดเมือกหอยทากโดยใช้วีกีกล การทดลองที่1 ศึกษาระยะเวลาในการสกัดเมือกหอยทากโดยใช้วิธีกลขับเมือกออกมาได้ดีที่สุดจึงจับเวลาตั้งแต่1นาที-10นาทีพบว่าเวลา10นาทีหอยทากขับเมือกออกมาได้ดีที่สุด