โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการปูกระเบื้องรูปเรขาคณิตโดยใช้หลักทฤษฎการหารลงตัว และวิธีเรียงสับเปลี่ยน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติธัช ยังฉิม

  • ณิชมน โชติขจรกียรติ

  • สางณพัฐอร พรหมสูตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทกายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระเบื้องการปู

  • คณิตศาสตร์หลักทฤษฎี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและอธิบายการหารูปแบบการปูกระเบื้องด้วยรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งประกอบด้วย รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สี่เหลี่ยมจตุรัส ห้าเหลี่ยมด้านเท่า และหกเหลี่ยมด้านเท่า โดยใช้หลักทฤษฎีการหารลงตัว และวิธีเรียงสับเปลี่ยน และออกแบบการปูกระเบื้อง รูปทรงเรขาคณิตโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ผู้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้ศึกษามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สี่เหลี่ยมจัตุรัสห้าเหลี่ยมด้านเท่าและหกเหลี่ยมด้านเท่า หาจำนวนวิธี/ออกแบบการปูกระเบื้องรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยมด้านเท่าและหกเหลี่ยมด้านเท่า โดยใช้ทฤษฎีการหารลงตัวและวิธีเรียงสับเปลี่ยน ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 กิจกรรมคือ ศึกษาขนาดของมุมภายในรูปเรขาคณิต หาจำนวนวิธี/ออกแบบการปูกระเบื้องด้วย รูปเรขาคณิตชนิดเดียวกัน รูปเรขาคณิต 2 ชนิดที่ต่างกัน รูปเรขาคณิต 3 ชนิดที่ต่างกันและรูปเราขาคณิต 4 ชนิดที่ต่างกันแล้วนำผลที่ด้ากการทำกิจกรรม ไปออกแบบการปูกระเบื้อง โดยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad