โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีของขวดกับการดักกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.จิตรกร พวงมณี

  • ด.ช.ปิติพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

  • ด.ช.วัสยศ เนียมประยูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กุ้งการจับ

  • ขวดกับดัก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ดักกุ้ง โดยใช้ขวดพลาสติกสีต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดักกุ้ง สีของขวดพลาสติกที่ใช้ดักกุ้งนั้นมีผลต่อจำนวนของกุ้งที่ดักได้ และขวดพลาสติกสีเขียนน่าจะมีกุ้งเข้ามาอยู่มากที่สุด เพื่อที่ชาวบ้านจะได้พัฒนาขวดพลาสติกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก วิธีดำเนินการคือนำขวดพลาสติกทั้ง 3 สีมาตัดแบ่งครึ่ง หลักจากนั้นนำส่วนบนของขวดไปใส่ข้างในส่วนท้ายแล้วเจาะรูทางก้นขวด และข้างขวดนำไม้มาสอดใส่ทางรูข้างขวดหลังจากนั้นทำการทดลอง แล้วสรุปผลการทดลองดั้งต่อไปนี้ ขวดที่มีจำนวนกุ้งเข้ามาอยู่มากที่สุด คือ ขวดสีเขียว